KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

2019-06-21 06:55:05 (ost. akt: 2019-06-20 19:18:49)
KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Okres zatrudnienia: na czas określony od 3 do 5 lat

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ul. Parkowa 1 10-233 Olsztyn
zwane dalej „Instytucją”

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe magisterskie;
3) co najmniej:
a) 5-letni staż pracy na stanowiskach związanych z działalnością kulturalną lub edukacyjną, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim, lub
b) 5-letni okres wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną lub edukacyjną;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
5) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1458 z późn. zm.);
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora:

1) dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii, kulturoznawstwa, zarządzania kulturą czy animacji kultury;
2) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
3) znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu województwa;
4) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
5) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy;
6) znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
7) predyspozycje menadżerskie oraz do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
8) kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

IV. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania
i rozwoju Centrum:

1) kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,
2) wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytucji,
3) dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku Instytucji,
4) zapewnianie terminowego regulowania przez Instytucję wszystkich zobowiązań, w szczególności zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,
5) przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych
z zakresem działalności Instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora,
6) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność Instytucji,
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Instytucji oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy,
8) składanie oświadczeń woli w imieniu Instytucji, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
9) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Instytucji,
10) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej Instytucji,
11) racjonalizacja wydatków Instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,
12) uzyskiwanie zakładanego (w rocznym planie programowym) poziomu przychodów,
13) współpraca z samorządami szczebla gminnego i powiatowego z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
14) rzetelna i sprawna współpraca z Organizatorem,
15) inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności Instytucji.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

1) list motywacyjny;
2) życiorys zawodowy – Curriculum Vitae z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy;
4) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytucji – dotyczy zadań określonych w pkt IV – uwzględniający w szczególności:
a) warunki finansowe Instytucji;
b) roczne plany programowe począwszy od 2020 roku,
c) propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
d) zakres współpracy z samorządami trzech szczebli z województwa warmińsko- mazurskiego oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
e) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
f) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Instytucji,
g) opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Instytucji.
1) kserokopie 3 rekomendacji/opinii od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty , świadectwa);
3) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z oświadczeniem
o wykonywaniu działalności i przywołaniem dat jej prowadzenia;
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
5) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7) oświadczenie kandydata o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych tj. niezaleganiu z opłacaniem podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów;
8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

VI. Sposób udostępniania dokumentów i informacji o Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Dokumenty i informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, o których mowa w art.16 ust 3e pkt 6 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator udostępnia w formie elektronicznej na wskazany przez kandydata adres e-mail. W sprawie przekazania ww. informacji należy kontaktować się z Departamentem Kultury i Edukacji UUMWW-M, tel. (89) 521 69 29; dke@warmia.mazury.pl.

VII. Miejsce i termin składania ofert:


1. Ofertę o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie
w terminie do 26 lipca 2019 r. należy:
1) przesłać na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn,
lub
2) złożyć osobiście w jednym z niżej wymienionych miejsc w godzinach pracy urzędu:
a) Kancelarii Ogólnej UMWW-M
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

b) Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji UMWW-M, hol piętro II
ul. Partyzantów 87
10-562 Olsztyn.

2. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora CEiIK”.
3. W przypadku oferty przesyłanej pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego);


VIII. Termin rozpatrzenia złożonych ofert.

Termin rozpatrzenia złożonych ofert przewiduje się do dnia 20 sierpnia 2019 roku.

IX. Informacje dodatkowe

1) Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
2) Oferty, które wpłyną po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
3) Wnioski należy sporządzić w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
4) Dokumenty wymienione w pkt. V (1-4, 8-13) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej się do konkursu;
5) W przypadku składania kserokopii, kopii dokumentów lub ich odpisów, muszą być one opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz koniecznie poświadczone za zgodność
z oryginałem poprzez własnoręczny podpis, datę oraz umieszczenie klauzuli „Za zgodność z oryginałem” przez kandydata składającego ofertę na każdej ze stron składanego dokumentu;
6) Ogłoszenie konkursowe wraz z kwestionariuszem osobowym oraz oświadczeniem
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do pobrania, znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce BIP/Informacje,konkursy,ogłoszenia/;
7) O zakwalifikowaniu się oraz terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
8) Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie;
9) Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie;
10) Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
11) Decyzja Komisji Konkursowej oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
12) Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników;
13) Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego w terminie do 31 grudnia
2019 roku.
14) Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie
w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa. Więcej informacji znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce BIP/Informacje,konkursy,ogłoszenia/.
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB