Oscary 2015 przyznane! "Ida" ze statuetką! Zobacz listę zwycięzców

2015-02-23 01:11:29 (ost. akt: 2015-02-23 16:46:04)
Oscary 2015 przyznane! Ida ze statuetką! Zobacz listę zwycięzców

Autor zdjęcia: flickr.com

Arquette, Simmons, Lucas, Moore, Red­may­ne, González Iñárritu - to tylko kilka nazwisk osób, które dziś w nocy zdobyły jedną z najważniejszych nagród branży filmowej na świecie. Oscary 2015 po raz pierwszy okazały się szczęśliwe dla Polaków. Film "Ida" wygrał złotą statuetkę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny!

87 gala rozdania Oscarów odbyła się w cieniu deszczowej aury, słonecznego zazwyczaj, Los Angeles. Jak co roku na czerwonym dywanie, rozłożonym przed Dolby Theatre, aktorki, aktorzy, najważniejsi przedstawiciele branży filmowej, muzycznej, medialnej, prezentowali kreacje sławnych projektantów z całego świata. Był czas na wywiady, zdjęcia i autografy.Główną ceremonię wręczenia statuetek poprowadził Neil Patrick Harris - utalentowany aktor telewizyjny/filmowy, znany m.in. z roli Doogiego Howsera w serialu "Doogie Howser, M.D." czy Barneya Stinsona w "Jak poznałem wasza matkę". Konferansjerka na imprezie takiej klasy jak Oscary to dla Harrisa nie pierwszyzna, ponieważ kilkukrotnie prowadził już gale rozdania nagród: Emmy, Tony i TV Land. Pojawił się nawet jako jeden z prowadzących, wykonując numer muzyczny, na gali Oscarów w 2010 roku.
Podczas otwarcia Oscarów 2015, w pierwszym numerze muzycznym, opisującym zmieniającą się historię kinematografii, Harrisowi towarzyszyli: Anna Kendrick i Jack Black.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku najwięcej statuetek (7) przypadło "Grawitacji". Dzisiejszej nocy największymi szczęśliwcami okazały się filmy "Grand Budapest Hotel" i "Birdman".Oto lista zwycięzców Oscarów 2015!
Najlepszy aktor drugoplanowy

Ro­bert Du­vall, “Sę­dzia”

Ethan Hawke, “Boy­ho­od”

Edward Nor­ton, “Bird­man”

Mark Ruf­fa­lo, “Fo­xcat­cher”

J.K. Sim­mons, "Whi­plash"


Najlepsze kostiumy

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Mi­le­na Ca­no­ne­ro

"In­he­rent Vice" - Mark Brid­ges

"Ta­jem­ni­ce lasu" - Col­le­en Atwo­od

"Mr. Tur­ner" - Ja­cqu­eli­ne Dur­ran

"Cza­row­ni­ca" - Anna B. Shep­pard, Jane Clive


W przerwie, goście 87 gali Oscarów, mogli podziwiać występ zespołu Maroon 5, który zaprezentował piosenkę "Lost Stars" z filmu "Zacznijmy od nowa" ("Begin again").

Najlepsza charakteryzacja

"Fo­xcat­cher" - Bill Corso, Den­nis Lid­diard

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier

"Straż­ni­cy Ga­lak­ty­ki" - Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White

Najlepszy film nieanglojęzyczny

„Ida”, Pol­ska

„Le­wia­tan”, Rosja

„Man­da­ryn­ki”, Es­to­nia

„Dzi­kie hi­sto­rie”, Ar­gen­ty­na

„Tim­buk­tu”, Mau­re­ta­nia


Nagrodę odebrał reżyser "Idy" Paweł Pawlikowski. Był tak zaskoczony i zachwycony wygraną, że zakręcił się w swoich podziękowaniach i został przez to dwukrotnie ponaglony przez realizatorów, bo skończył mu się czas. To pierwsza nagroda dla Polski w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny w całej historii Oscarów.Podczas kolejnej przerwy muzycznej zgromadzeni w Dolby Theatre wysłuchali piosenki "Everything Is Awesome" z filmu "Lego" w wykonaniu Tegana i Sary wraz z zespołem The Lonely Island.Najlepszy film krótkometrażowy

"Aya" - Oded Bin­nun, Mihal Bre­zis

"Bo­oga­loo and Gra­ham" - Mi­cha­el Len­nox, Ronan Bla­ney

"But­ter Lamp (La Lampe au Beur­re de Yak)" - Hu Wei, Ju­lien Féret

"Pa­rva­neh" - Tal­khon Ham­za­vi, Ste­fan Eichen­ber­ger

"The Phone Call" - Mat Kirk­by, James LucasNajlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1", Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry

"Jo­an­na", Aneta Ko­pacz (PL)

"Nasza klą­twa", To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki (PL)

"The Re­aper", Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo

"White Earth", J. Chri­stian Jen­sen


Kolejna przerwa muzyczna należała do Tima McGrawa, który zaśpiewał piosenkę "I'm Not Gonna Miss You" Glena Campbella.
Najlepszy dźwięk

John Reitz, Gregg Ru­dloff i Walt Mar­tin - "Snaj­per"

Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i Tho­mas Varga - "Bird­man"

Gary A. Rizzo, Gregg Lan­da­ker i Mark We­in­gar­ten - "In­ter­stel­lar"

Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i David Lee - "Nie­złom­ny"

Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley - "Whi­plash"Najlepszy montaż dźwięku

"Snaj­per"

"Bird­man"

"Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii"

"In­ter­stel­lar"

"Nie­złom­ny"


Pisaliśmy o filmie ->tutaj
Najlepsza aktorka drugoplanowa

Pa­tri­cia Arqu­et­te - „Boy­ho­od”

Emma Stone - „Bird­man”

Laura Dern - „Dzika droga”

Meryl Stre­ep - „Ta­jem­ni­ce lasu”

Keira Kni­gh­tley - „Gra ta­jem­nic”
Aktorka w swoim poruszającym przemówieniu przypomniała o przesłaniu płynącym z filmu "Boyhood", mianowicie o walce o równouprawnienie i prawa kobiet nie tylko w USA, ale na całym świecie. Ogólnie należy przyznać, że tegoroczne Oscary stały pod znakiem równouprawnienia i negacji wszelkich dyskryminacji, nie tylko pod względem płci, ale także rasy czy orientacji seksualnej.


Na scenie pojawiła się również Rita Ora z piosenką "Grateful".
Najlepsze efekty specjalne

"Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz"

"Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp"

"Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki"

"In­ter­stel­lar"

"X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie"Zobacz wspaniałe efekty specjalne w filmie "Interstellar":
Najlepszy krótkometrażowy film animowany

“The Big­ger Pic­tu­re”: Daisy Ja­cobs i Chri­sto­pher Hees

“The Dam Ke­eper”: Ro­bert Kondo i Dice Tsut­su­mi

“Feast”: Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed

“Me and My Mo­ul­ton”: To­rill Kove

“A Sin­gle Life”: Joris Oprins
Najlepszy film animowany

Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Conli - "Wiel­ka Szóst­ka"

An­tho­ny Stac­chi, Gra­ham An­na­ble i Tra­vis Kni­ght - "Pu­dła­ki"

Dean De­Blo­is i Bon­nie Ar­nold - "Jak wy­tre­so­wać smoka 2"

Tomm Moore i Paul Young - "Song of the Sea"

I. Ta­ka­ha­ta i Y. Ni­shi­mu­ra - "The Tale of the Prin­cess Ka­guya"

Najlepsza scenografia

Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald - "Gra ta­jem­nic"

Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis - "In­ter­stel­lar"

Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock - "Ta­jem­ni­ce lasu"

Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts - "Pan Tur­ner"Najlepsze zdjęcia

"Nie­złom­ny" - Roger De­akins

"Bird­man" - Em­ma­nu­el Lu­bez­ki

"Mr. Tur­ner" - Dick Pope

"Ida" - Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal (PL)

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Ro­bert D. Yeoman


Pisaliśmy o filmie -> tutaj
Najlepszy montaż

Joel Cox i Gary D. Roach: "Snaj­per"

San­dra Adair: "Boy­ho­od"

Bar­ney Pil­ling: "The Grand Bu­da­pest Hotel"

Wil­liam Gol­den­berg: "Gra ta­jem­nic"

Tom Cross: "Whi­plash"


Najlepszy film dokumentalny

"Ci­ti­zen­Fo­ur", Laura Po­itras, Ma­thil­de Bon­ne­foy i Dirk Wi­lutz­ky

"Szu­ka­jąc Vi­vian Maier", John Ma­lo­of i Char­lie Si­skel

"Last Days in Viet­nam", Rory Ken­ne­dy i Keven McA­le­ster

"The Salt of the Earth", Wim Wen­ders, Ju­lia­no Ri­be­iro Sal­ga­do i David Ro­sier

"Vi­run­ga", Or­lan­do von Ein­sie­del i Jo­an­na Na­ta­se­ga­ra
Na scenie pojawił się również John Legend wykonując piosenkę "Glory" z filmu Selma
...która...


Najlepszy utwór

Shawn Pat­ter­son : "Eve­ry­thing Is Awe­so­me" – „LEGO: Przy­go­da”

John Ste­phens i Lon­nie Lynn: "Glory" – „Selma”

Diane War­ren: "Gra­te­ful" – “Bey­ond the Li­ghts”

Glen Camp­bell i Ju­lian Ray­mond: "I'm Not Gonna Miss You" - “Glen Camp­bell: I'll Be Me”

Gregg Ale­xan­der i Da­niel­le Bri­se­bo­is: "Lost Stars" – „Za­cznij­my od nowa”

...wygrywa w następnej kategorii na najlepszy utwór w filmie!


Najlepsza muzyka

Ale­xan­dre De­splat - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Ale­xan­dre De­splat - "Gra ta­jem­nic"

Hans Zim­mer - "In­ter­stel­lar"

Jó­hann Jó­han­ns­son - "Teo­ria wszyst­kie­go"

Gary Yer­shon - "Pan Tur­ner"Najlepszy scenariusz oryginalny

Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo - „Bird­man”

Ri­chard Lin­kla­ter- „Boy­ho­od”

E. Max Frye i Dan Fut­ter­man - „Fo­xcat­cher”

Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness - “Grand Bu­da­pest Hotel”

Dan Gil­roy - “Wolny strze­lec”
Najlepszy scenariusz adaptowany

Jason Hall - "Snaj­per"

Gra­ham Moore - "Gra ta­jem­nic"

Paul Tho­mas An­der­son - "Wada ukry­ta"

An­tho­ny McCar­ten - "Teo­ria wszyst­kie­go"

Da­mien Cha­zel­le - "Whi­plash"


O filmie pisaliśmy -> tutaj
Graham Moore i jego przemówienie: kolejna sensacyjna informacja! Kiedy Moore był młody chciał popełnić samobójstwo, bo czuł się inny, dyskryminowany. Przesłanie od Moora do podobnych mu osób - "Zobaczcie, ja stoję na tej scenie, wy też jesteście w stanie tego dokonać!"Najlepsza reżyseria

Ale­jan­dro González Iñárritu - "Bird­man"

Ri­chard Lin­kla­ter - "Boy­ho­od"

Ben­nett Mil­ler - "Fo­xcat­cher"

Wes An­der­son - "Grand Bu­da­pest Hotel"

Mor­ten Tyl­dum - "Gra ta­jem­nic"

Najlepszy aktor

Steve Ca­rell, “Fo­xcat­cher”

Bra­dley Co­oper, “Snaj­per”

Be­ne­dict Cum­ber­batch, “Gra ta­jem­nic”

Mi­cha­el Ke­aton, “Bird­man”

Eddie Red­may­ne, “Teo­ria wszyst­kie­go”

Nagrodę w tej kategorii wręczyła aktorka Cate Blanchett.Red­may­ne zadedykował swoją nagrodę rodzinie Hawkinga i wszystkim ludziom chorym na ALS!


"Teoria wszystkiego" w kinach! Pisaliśmy o tym -> tutajNajlepsza aktorka

Ma­rion Co­til­lard, "Dwa dni, jedna noc"

Fe­li­ci­ty Jones, "Teo­ria wszyst­kie­go"

Ju­lian­ne Moore, "Still Alice"

Ro­sa­mund Pike, "Za­gi­nio­na dziew­czy­na"

Reese Wi­ther­spo­on, "Dzika droga"

Zwyciężczynię nagrody w tej kategorii ogłosił - ubiegłoroczny zdobywca Oscara w kategorii najlepszy aktor - Matthew McConaughey.
Z kolei Julianne Moore wspomniała w swoich podziękowaniach o osobach chorych na alzheimera...

Najlepszy film

"Snaj­per", Clint Eastwo­od, Ro­bert Lo­renz, An­drew Lazar, Bra­dley Co­oper i Peter Mor­gan

"Bird­man", Ale­jan­dro G. Iñárritu, John Le­sher i James W. Skotch­do­po­le

"Boy­ho­od", Ri­chard Lin­kla­ter i Ca­th­le­en Su­ther­land

"The Grand Bu­da­pest Hotel", Wes An­der­son, Scott Rudin, Ste­ven Rales i Je­re­my Daw­son

"Gra ta­jem­nic", Nora Gros­sman, Ido Ostrow­sky i Teddy Schwarz­man

"Selma", Chri­stian Col­son, Oprah Win­frey, Dede Gard­ner i Je­re­my Kle­iner

"Teo­ria wszyst­kie­go", Tim Bevan, Eric Fel­l­ner, Lisa Bruce i An­tho­ny McCar­ten

"Whi­plash", Jason Blum, Helen Es­ta­bro­ok i David Lan­ca­ster

Zwycięzcę nagrody w tej kategorii ogłosił dwukrotny zdobywca Oscara aktor Sean Penn.

oprac. ad

Komentarze (8) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Bobby #1674539 | 46.76.*.* 25 lut 2015 06:59

  Ciekawa i błyskawiczna relacja z gali. Co do filmu to porusza ciekawą i trudną tematykę rzeczywistości polskiej tamtych lat. Zapewne Ranczo ogląda się przyjemniej bo nie trzeba się wysilać ale czy ten film zrozumieją jurorzy z USA? Wątpię. Tylko Polak doceni ten film. Ida to niewątpliwie sukces

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Najlepszym polskim filmem jest "Ranczo" #1672994 | 88.156.*.* 23 lut 2015 17:02

  Wspaniałe mądre dialogi. Dowcip. Prawda. Ranczo to Majsterszty. Ta Ida to do pięt nie dorasta a poza tym to niepolski film

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. gość #1672922 | 89.228.*.* 23 lut 2015 16:02

  Teraz pogonią szkoly do kia i film stanie się chitem kasowym

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 4. Ehh #1672756 | 93.154.*.* 23 lut 2015 12:53

  Kolejny antypolski film wpisujący się w propagandę "polskich obozów", bzdur pisanych J.T.Grossa i innych. Za parę lat świat będzie mówił o świętych Niemcach i okrutnych, mordujących żydów Polakach, już mówi.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 5. Ida IDa #1672479 | 83.6.*.* 23 lut 2015 07:40

  niech zrobią film o żydach w ministerstwie bezpieczenstwa publicznego za komuny i niech racjonalnie wyjasnia dlaczego zabijali polskich patriotów

  Ocena komentarza: warty uwagi (6) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 6. Ja Polak pijak! #1672458 | 88.156.*.* 23 lut 2015 05:33

  Jestem dumny że nazywany polskim filmem, film o rozpustnych komunistycznych żydówkach zdobył oscara. Cieszy mnie fakt iż na świecie rządzą żydzi bo gdyby nie to film ten zostałby nagrodzony co najwyżej złotą maliną 24 godziny wcześniej. Dumny jestem iż dzięki temu wydarzeniu cały świat mógł się dowiedzieć, że Polacy to pijacy. Dziękuję !

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 7. johndoe #1672457 | 88.156.*.* 23 lut 2015 05:25

  Oczywiście wygrał film antypolski utrwalający w świecie tezę, że to Polacy byli najgorszymi prześladowcami żydów. A później się dziwimy, że piszą o polskich obozach zagłady.

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz